OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
 

Prevádzkovateľom internetových stránok www.biolekarka.sk (ďalej len webstránok) je MUDr. Naďa Šoltýsová, Sibírska 1615/38, 831 02 Bratislava, IČO: 48297348, DIČ: 1121204304.

 

Chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

 

Pre platbu faktúrou za Biorezonanciu je potrebné uviesť Vaše fakturačné údaje. Je potrebné poskytnúť niektoré alebo všetky nasledovné informácie o Vás:

Meno a priezvisko, presná adresa trvalého pobytu vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

Vaša e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami)

Telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

Ak fakturujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre naše účtovné a fakturačné spracovanie. V prípade, že si želáte zrušiť Vašu evidenciu v našej emailovej databáze, požiadajte nás o to e-mailom na info@biolekarka.sk. Vaše emaily a emailová adresa budú vymazané.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou ekonomickej spoločnosti pre účtovné spracovanie. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Objednaním termínu na Biorezonanciu a poskytnutím Vašich fakturačných údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, resp. IČO, DIČ) nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a vystavenia faktúry, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je MUDr. Naďa Šoltýsová oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 10 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že MUDr. Naďa Šoltýsová nie je oprávnená po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.